Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Autorské práva, ktoré zostávajú partnerstvu, sú predmetom vzájomných interných dohôd medzi žiadateľom/koordinátorom a projektovými partnermi. Zásadnou požiadavkou na príjemcov grantov však je, aby prostredníctvom otvorených licencií zabezpečili voľný prístup k výstupom projektu, a to cez Platformu výsledkov projektov Erasmus+.

    Držiteľmi autorských práv sú tvorcovia diela -  teda autori intelektuálnych výstupov projektu, t.j. žiadateľ/koordinátor a projektoví partneri. Program Erasmus+ však zaväzuje príjemcov grantov, aby boli všetky vzdelávacie zdroje, ktoré vytvoria v rámci projektov, voľne prístupné pre verejnosť na základe otvorenej licencie  ako tzv. otvorené vzdelávacie zdroje (OER). Podrobné informácie o požiadavkách otvoreného prístupu, otvorených licenciách a právach duševného vlastníctva sú zverejnené v Sprievodcovi programom v časti „C – Informácie pre žiadateľov“.