Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

 • Školské výmenné partnerstvá sú osobitným typom „malých“ Strategických partnerstiev zameraných na výmenu skúseností a osvedčených postupov v sektore školského vzdelávania. Môžu sa do nich zapojiť len školy (v zmysle oprávnenosti definovanej v každej zapojenej krajine) a sú zamerané na mobility. Majú osobitný zjednodušený formulár prihlášky a vzťahujú sa na ne špecifické pravidlá:

  Počet partnerov: 2 – 6 škôl z krajín programu

  Oprávnené školy pre SR: zverejnené na www.erasmusplus.sk

  Trvanie: 12 - 24 mesiacov (pri dlhodobých mobilitách žiakov až 36 mesiacov)Rozpočtové kategórie:
  • Manažment a implementácia projektu
  • Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity (mobility)
  • Podpora špeciálnych potrieb (podpora pre špeciálne potreby a Mimoriadne náklady)

  Typy oprávnených mobilít:

  • Krátkodobé výmeny skupín žiakov (3 dni - 2 mesiace)
  • Krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov (3 dni - 2 mesiace)
  • Dlhodobé mobility žiakov na účely štúdia (2 - 12 mesiacov)
  • Dlhodobé mobility učiteľov na účely výučby (2 - 12 mesiacov)

  V prípade schválenia sa grant rozdelí medzi partnerské školy a zmluva o poskytnutí grantu sa uzatvára medzi každou školou a jej NA (nielen medzi koordinátorom a jeho NA pre celé partnerstvo).