Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Áno, v prípade, ak externí hodnotitelia alebo pracovníci národnej agentúry zistia, že niektorí účastníci, niektoré náklady alebo aktivity projektu sú neoprávnené alebo neprimerane vysoké, budú tieto náklady v projekte krátené. Súčasne je potrebné si uvedomiť, že primeranosť rozpočtu je jedným z kritérií hodnotenia kvality prihlášky, a preto je potrebné venovať mu primeranú pozornosť.