Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2017 - Školské vzdelávanie - Strategické partnerstvá (projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+)

 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Formulár žiadosti o uznanie nákladov na základe uplatnenia vyššej moci v projekte KA2 v súvislosti s COVID-19 [SK, docx, 52 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Formulár žiadosti o zmenu trvania projektu KA2 v súvislosti s COVID-19 [SK, docx, 49 KB]
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2017 [SK, pdf, 5 MB]
 • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov v KA2
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
 • Príloha I - Všeobecné podmienky pre projekty s viacerými príjemcami [SK, pdf, 665 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet, Zoznam ďalších príjemcov (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 455 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 257 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a príjemcami
 • Formulár predbežnej správy (ak je to relevantné)
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Formulár priebežnej správy
 • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2 [SK, xlsx, 38 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]