Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2017 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov

 • Administratívna príručka pre vysoké školy [SK, pdf, 1 MB]
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2017 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 638 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky (konzorcium) [SK, pdf, 665 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 540 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, pdf, 543 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 302 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami (platné pre konzorciá)
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi (Príloha VI - v prípade konzorcia)
 • Formulár priebežnej správy [SK, xlsx, 50 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 515 KB]
 • Formulár záverečného vyúčtovania finančných prostriedkov pridelených na Erasmus mobilitu študentov z prostriedkov MŠVVaŠ SR [SK, xls, 190 KB]
 • Formulár na zdokladovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami [SK, docx, 164 KB]
 • Vyúčtovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami po jednotlivých položkách
 • Príručka k monitorovaniu Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie [EN, pdf, 718 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]