Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Preskúmanie postupov
Národnej agentúry programu Erasmus+

Podľa ustanovení Príručky pre Národné agentúry programu Erasmus+ na rok 2018 – kapitoly 3., par. 3.15 Informácie o možnostiach preskúmania postupov, na základe podnetu žiadateľa preskúma interná kontrola agentúry postupy zamestnancov agentúry a ich súlad s uvedenou príručkou.

A. Žiadosť o preskúmanie výberovej procedúry

V prípade odôvodnených pochybností má žiadateľ/štatutárny zástupca právo písomne požiadať o preskúmanie výberovej procedúry do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Predmetom preskúmania môže byť:

  • rozhodnutie týkajúce sa oprávnenosti prihlášky,
  • rozhodnutie o výške prideleného finančného príspevku EÚ,
  • rozhodnutie o spôsobe zasielania splátok predfinancovania finančného príspevku EÚ,
  • iné postupy zamestnancov národnej agentúry vo výberovej procedúre.


B. Žiadosť o preskúmanie iných postupov národnej agentúry

Príjemca grantu môže požiadať o preskúmanie postupov národnej agentúry spojených:

  • so závermi z priebežnej kontroly alebo auditu počas trvania projektu;
  • so závermi z kontroly alebo auditu po ukončení projektu;
  • s rozhodnutím o predčasnom ukončení projektu, na základe ktorého národná agentúra vystavila žiadosť o vrátenie časti alebo celého finančného príspevku;
  • so záverečným vyúčtovaním projektu.

K žiadosti musí žiadateľ priložiť všetky nové relevantné podklady, na základe ktorých žiada o preskúmanie. Ak k žiadosti nebudú priložené relevantné podklady, žiadosť bude zamietnutá.

Výsledky preskúmania oznámi národná agentúra žiadateľovi písomne doporučeným listom do 30 dní od doručenia žiadosti.