Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Ako získať finančný príspevok Erasmus+

Finančný príspevok z programu Erasmus+ môžu získať výlučne organizácie/inštitúcie aktívne v relevantnej oblasti vzdelávania a registrované na Slovensku. V oblasti mládeže môžu byť oprávnené aj skupiny jednotlivcov. Oprávnení žiadatelia pre jednotlivé aktivity sú uvedení v Príručke.

Žiadateľa zastupuje pri podávaní žiadosti kontaktná osoba. Prístupové meno a heslo do portálov programu získa kontaktná osoba registráciu v systéme EU login. Každý žiadateľ musí byť registrovaný v Účastníckom portáli programu (Participant portal), získať PIC (Participant identification Code) a pod týmto identifikačným číslom pripraviť a podať žiadosť o finančný príspevok.

Právne záväzné informácie o podmienkach získania podpory z programu Erasmus+ publikovala Európska komisia v dokumente „Erasmus+ Programme Guide“. Znenie podmienok uvedených v tomto dokumente má prednosť pred informáciami v iných informačných materiáloch alebo inštrukciách.
Informácie poskytnuté inými osobami ako Národnou agentúrou nie sú revidované a agentúra nezodpovedá za ich správnosť.