Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, je možné posunúť realizáciu projektu s dodržaním podmienky trvania projektu- minimálne 1 rok (16 mesiacov v prípade VŠ)/maximálne 2 roky. Projekt v rámci KA1 (101/102/104) sa však musí začať najneskôr 31. decembra daného roku.
    Ak je nový termín mobility v rámci oprávneného kontraktačného obdobia, uvedeného v článku I.2.2. príslušnej zmluvy, je postačujúce, ak túto zmenu vysvetlíte až v záverečnej správe.
    Ak je nový termín mobility mimo oprávneného obdobia uvedeného v článku I.2.2. príslušnej zmluvy, o zmenu je potrebné oficiálne požiadať národnú agentúru. Národná agentúra žiadosť o zmenu posúdi a v prípade odsúhlasenia zmeny vystaví dodatok ku zmluve za podmienky, že trvanie zmluvy nepresiahne maximálne oprávnené obdobie 24 mesiacov.