Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Zdravotné poistenie za stážistov, ktorí sú evidovaní na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie a zároveň absolvujú zahraničnú stáž v rámci programu Erasmus+, platí štát ako každému inému uchádzačovi o zamestnanie. (Pozri: § 34 (9) a § 44 (7) Zákona NR SR č. 5/2014 Z.z. (Zákon o službách zamestnanosti), § 11 (ods.7, o) Zákona NR SR č.580/2004 Z.z. (Zákon o zdravotnom poistení)).
    Grant pridelený stážistovi je určený na pokrytie nákladov spojených s pobytom v zahraničí, kde absolvuje svoju stáž, nie na pokrytie povinného zdravotného poistenia. Zároveň však zmluva s účastníkom vyžaduje aj ďalšie typy poistenia, ktoré pokrýva komerčné poistenie (pozri zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s účastníkom).