Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Pre potreby 1. splátky je potrebná zmluva o poskytnutí grantu podpísaná oboma zmluvnými stranami a potvrdenie o zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, resp. čestné prehlásenie. Pre potreby splátky, resp. pred vycestovaním na mobility nie je potrebné posielať zmluvy s účastníkmi a pracovné programy. Tie musia byť však k dispozícii v prípade vyžiadania národnou agentúrou alebo počas kontroly projektu na mieste.