Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Je možné, aby ste si posunuli termín ďalšieho vzdelávania v rámci projektu, pokiaľ bude realizované v riadnom kontraktačnom období projektu - ktoré je definované v článku 1.2.2.príslušnej zmluvy. V prípade závažného dôvodu na posunutie ďalšieho vzdelávania je možné storno letenky uhradiť z položky „Podpora na organizáciu“. Zároveň je potrebné priložiť do spisu projektu zdôvodnenie, že bolo potrebné termín kurzu meniť, stornovať letenku a zakúpiť novú a toto vysvetlenie uviesť aj do formuláru záverečnej správy. Nie je však možné nárokovať si navýšenie grantu, pokiaľ grant na cestu nebude postačujúci na úhradu danej cesty.