Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Jedna a tá istá osoba môže ísť na mobilitu v rámci jedného projektu viackrát iba v dobre odôvodnených prípadoch. Zároveň platí, že jednej a tej istej osobe môže byť v mobilitnom projekte pridelený poplatok za kurz v maximálnej celkovej výške 700 € bez ohľadu na počet mobilít, ktorých sa táto osoba zúčastní.